Parafialny Zespół Caritas

Działalność Zespołu opiera się na „Statucie Parafialnego Zespołu Caritas Archidiecezji Łódzkiej” nadanym prze Dyrektora Caritas Archidiecezji Łódzkiej ks. Jacka Ambroszczyka w dniu 25 marca 2013 roku.

Zgodnie ze „Statutem” przewodniczącym PZC jest proboszcz, obecnie ks. Florian Gruca SCJ.

Celem PZC jest działalność charytatywna na terenie parafii dla osób potrzebujących, a w szczególności dla rodzin wielodzietnych, matek samotnych, osób niepełnosprawnych, seniorów, osób bezdomnych oraz dla ofiar klęsk żywiołowych.

Osoby potrzebujące przyjmowane są w Biurze Caritas w każdą środę w godzinach 16.30-17.30.

W czasie tych dyżurów nasi podopieczni mogą otrzymać paczkę żywnościową, środki czystości, odzież oraz dofinansowanie do zakupu lekarstw.

Zebranie Członków PZC odbywa się przynajmniej raz do roku oraz wówczas, gdy zachodzi potrzeba na zorganizowanie akcji dla pozyskania środków na rzecz Caritas.

Osoby chętne do włączenia się w działalność charytatywną Caritas mogą zgłosić się do Biura Caritas w domu parafialnym w każdą środę (w godz. jw.) lub telefonicznie pod nr tel. 518 780 368.

Prezes PZC Ryszard Kowalik 

FB Zespołu Caritas: https://www.facebook.com/caritasmatkikosciola/