Biblioteka Parafialna jest czynna:

wtorek: 12:30 - 16:30***

 

Biblioteka naszej Parafii mieszcząca się w Domu Parafialnym rozpoczęła swoją działalność w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. W 2018 roku dokonano jej unowocześnienia, wycofując z księgozbioru pozycje nie nadające się do dalszego użytkowania, zastępując je nowościami wydawniczymi skierowanymi do dzieci, młodzieży i dorosłych. Udoskonalono także sposób opracowywania zbiorów oraz ich wypożyczania, korzystając z komputerowego systemu bibliotecznego.

Biblioteka liczy 143 działy, w tym książki o tematyce religijnej oraz popularnonaukowej. Wśród tych pierwszych wyróżnić można następujące kategorie:

 • Biblistyka (nauka o Biblii),
 • Bóg Ojciec,
 • Chrystologia (refleksja nad osobą Jezusa Chrystusa),
 • Pneumatologia (nauka o Duchu Świętym),
 • Mariologia (tematyka maryjna),
 • Hagiografia (żywoty świętych i błogosławionych),
 • Patrologia (Ojcowie kościoła),
 • Doktorzy Kościoła,
 • Sakramentologia (Sakramenty Święte),
 • Demonologia (nauka o demonach) / Zagrożenia duchowe,
 • Egzorcyzmy,
 • Angelologia (nauka o aniołach),
 • Chrześcijaństwo,
 • Historia Kościoła Katolickiego,
 • Katolicka Nauka Społeczna,
 • Historia Papiestwa,
 • Ekumenizm,
 • Kapłaństwo / Zakony i życie zakonne,
 • i inne.

Biblioteka oferuje również książki z zakresu: psychologii, pedagogiki, historii Polski, historii sztuki, małżeństwa, rodzicielstwa, naturalnego planowania rodziny, czystości chrześcijańskiej oraz filozofii, turystyki religijnej, uzależnień od alkoholu i narkotyków etc. W Bibliotece znajdują się także książki dla dzieci i młodzieży oraz filmy DVD o tematyce religijnej.

Bieżące informacje na temat Biblioteki znajdują się na Facebooku:                                         
https://www.facebook.com/BibliotekaSercanieBelchatow/

oraz w poniższym nagraniu:
(4:43-5:32)

Podsumowanie prac 2019r.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług Biblioteki Parafialnej!                
Jest ona ogólnodostępna i bezpłatna.

***

Kontakt do Biblioteki: 

Biblioteka znajduje się na parterze Domu Parafialnego.

ul. Al. kard. St. Wyszyńskiego 40,
97-400 Bełchatów

tel. 512 008 163

e-mail: biblioteka.sercanie(at)gmail.com 
 

 ***
Regulamin Biblioteki

 

REGULAMIN 
korzystania ze zbiorów Biblioteki Parafii 
p.w. NMP Matki Kościoła i św. Barbary w Bełchatowie

 

§ 1.Przepisy ogólne

 1. Biblioteka jest parafialną Biblioteką działającą przy Rzymskokatolickiej Parafii NMP Matki Kościoła i św. Barbary w Bełchatowie.
 2. Godziny otwarcia Biblioteki określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest ogólnodostępne i bezpłatne.                                   
   

§ 2. Warunki korzystania ze zbiorów Biblioteki

 1.  Warunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki jest posiadanie karty bibliotecznej.
 2. Osoba pełnoletnia w celu otrzymania karty bibliotecznej powinna:
  1.  wypełnić własnoręcznie kartę zobowiązań zawierającą dane osobowe oraz podpisać zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu, po zapoznaniu się z jego treścią.
  2. okazać dowód osobisty lub paszport w celu sprawdzenia przez bibliotekarza zgodności danych na karcie zobowiązania.
  3.  podpisanie przez Czytelnika karty zapisu jest równoznaczne z poświadczeniem odbioru karty bibliotecznej.
 3. W przypadku osoby niepełnoletniej:
  1. kartę zobowiązań wypełnia i podpisuje jeden z rodziców lub prawny opiekun dziecka, który odpowiada za wypożyczone przez osobę niepełnoletnią zbiory biblioteczne.
  2.  rodzic bądź prawny opiekun zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub paszport, natomiast osoba niepełnoletnia legitymację szkolną w celu sprawdzenia przez bibliotekarza zgodności danych na karcie zapisu.
 4.  O każdej zmianie adresu zamieszkania, nazwiska, telefonu i adresu e-mail Czytelnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Bibliotekę, jednak nie później niż przy najbliższym korzystaniu ze zbiorów Biblioteki.
 5. O zgubieniu karty bibliotecznej należy niezwłocznie zawiadomić Bibliotekę. 
  W przeciwnym razie właściciel ponosi konsekwencje wynikające z ewentualnego używania tej karty przez inną osobę, a przede wszystkim odpowiedzialność za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych zbiorów.
 6. Czytelnik może otrzymać duplikat karty bibliotecznej, po wypełnieniu stosownego wniosku.

§ 3. Wypożyczenia

 1. Biblioteka prowadzi komputerową rejestrację Czytelników i wypożyczeń zbiorów bibliotecznych.
 2.  Wypożyczenia odbywają się za okazaniem karty bibliotecznej. Bibliotekarz może zażądać okazania dokumentu tożsamości, a w przypadku osób niepełnoletnich legitymacji szkolnej.
 3.  Czytelnik może wypożyczyć maksymalnie 4 książki lub czasopisma oraz 4 materiały audiowizualne, w tym 1 film DVD i 3 nagrania CD.
 4. O wypożyczeniu większej ilości zbiorów decyduje bibliotekarz.
 5. Książki i czasopisma wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni, natomiast materiały audiowizualne , w tym filmy DVD i nagrania CD  na 7 dni.
 6. Czytelnik jest zobowiązany do zwrotu zbiorów bibliotecznych  w ustalonym terminie.
 7.  Biblioteka może (przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 5) wydłużyć na prośbę Czytelnika termin zwrotu książek i czasopism, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych. Przedłużeniu terminu zwrotu nie podlegają filmy DVD i nagrania CD. Wypożyczenie można prolongować osobiście, telefonicznie lub drogą mailową, pod adresem: biblioteka.sercanie@gmail.com
 8. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Biblioteka zastrzega sobie żądanie zwrotu zbiorów przed upływem ustalonego terminu.
 9. Czytelnik może zarezerwować wypożyczone zbiory biblioteczne. O dostępności książki w Bibliotece Czytelnik zostanie powiadomiony drogą SMS (jeśli przy zapisie podał swój nr telefonu; powiadomienia SMS są bezpłatne). Po otrzymaniu powiadomienia SMS Czytelnik będzie miał 7 dni na wypożyczenie zarezerwowanej pozycji. Jeżeli w tym terminie nie zgłosi się do Biblioteki, rezerwacja ulegnie anulowaniu.

§ 4. Przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych

 1.  Czytelnik, który nie wywiązuje się ze zobowiązań określonych Regulaminem (w szczególności, gdy nie dotrzymuje terminu zwrotu zbiorów), bibliotekarz może wezwać do uregulowania zobowiązań telefonicznie lub poprzez upomnienie wysłane listem poleconym lub drogą mailową.
 2. Nieuregulowanie zobowiązań wobec Biblioteki skutkuje zawieszeniem czytelnika 
  w korzystaniu z jej zbiorów. 
 3.  Czytelnik, który przy zapisie do Biblioteki podał swój nr telefonu otrzyma powiadomienie SMS o upływie terminu wypożyczonych pozycji (powiadomienia SMS są usługą bezpłatną).

                                                                                                      
 

§ 5.Odpowiedzialność czytelnika za korzystanie ze zbiorów bibliotecznych

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania materiałów bibliotecznych.
 2.  Czytelnik jest zobowiązany zgłosić bibliotekarzowi wszelkie zauważone uszkodzenia zbiorów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem oraz jest odpowiedzialny materialnie za uszkodzenia bądź zniszczenia zbiorów powstałe w trakcie ich użytkowania.
 3.  W przypadku uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonej książki, czasopisma, filmu DVD lub nagrania CD, Czytelnik jest zobowiązany do odkupienia takiego samego egzemplarza, a jeśli to niemożliwe - dostarczenia innego, uzgodnionego wcześniej 
  z bibliotekarzem.
 4. Czytelnik nie nabywa prawa własności do uszkodzonego lub zagubionego zbioru.
   

§ 6. Przepisy końcowe

1. Nieprzestrzeganie Regulaminu może pozbawić czytelnika prawa do korzystania 
z biblioteki.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.09.2018 r.